f

Regulamin sprzeda偶y

1. Zakres stosowania og贸lnych warunk贸w sprzeda偶y

Niniejsze warunki sprzeda偶y s膮 integraln膮 cz臋艣ci膮 ka偶dej umowy sprzeda偶y towar贸w handlowych: samochod贸w osobowych, ci臋偶arowych, ci膮gnik贸w siod艂owych, przyczep, naczep, maszyn budowlanych, drogowych rolniczych i innych oraz 艣wiadczenia us艂ug zawieranych przez „ADREM Iwona Mruk” zwana w dalszej cz臋艣ci ADREM z kontrahentami nie b臋d膮cymi konsumentami w rozumieniu art. 22 paragraf 1 k.c. na podstawie faktury VAT. Kupuj膮cy przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz og贸lnych warunk贸w, za艣 poprzez podpisanie umowy potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z ich tre艣ci膮, w艂膮czon膮 do tre艣ci umowy sprzeda偶y. Niezale偶nie od powy偶szego Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z warunkami sprzeda偶y, kt贸re s膮 opublikowane na stronie internetowej ADREM www.adremtruck.com.pl. Og贸lne warunki sprzeda偶y ADREM zachowuj膮 pierwsze艅stwo przed ewentualnymi innymi og贸lnymi wzorcami umownymi stosowanymi w przedsi臋biorstwie Sprzedaj膮cego, chyba 偶e strony w tre艣ci zawartej umowy dokonaj膮 ustale艅 odmiennych. W sprawach nieuregulowanych w umowie ani w niniejszych warunkach sprzeda偶y stosuje si臋 odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. Odmienne warunki Kupuj膮cego nie s膮 wi膮偶膮ce dla ADREM’u chyba, 偶e w formie pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci wyrazi艂y zgod臋 na ich obowi膮zywanie.

2. Zawarcie umowy

Og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe ADREM stanowi膮 ofert臋 w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, o ile s膮 skierowane do oznaczonego podmiotu oraz zosta艂y opatrzone oznaczeniem „oferta”. W przeciwnym razie og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe ADREM mog膮 stanowi膰 zaproszenie do rozpocz臋cia rokowa艅. Je偶eli Kupuj膮cy z艂o偶y艂 zam贸wienie na dostaw臋, o tre艣ci zawartej umowy okre艣la w razie w膮tpliwo艣ci tre艣膰 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia przes艂anego Kupuj膮cemu przez ADREM. Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupe艂nienia jak r贸wnie偶 odst膮pienia wymagaj膮 zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci, chyba, 偶e strony uzgodni膮 zawarcie umowy w innej, szczeg贸lnej formie.

3. Ceny

Ceny podane przez ADREM odnosz膮 si臋 wy艂膮cznie do okre艣lonej w zam贸wieniu ilo艣ci towaru, nie uwzgl臋dniaj膮 koszt贸w transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupuj膮cego oraz nie zawieraj膮 podatku VAT. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, je偶eli do chwili realizacji umowy nast膮pi膮 istotne zmiany koszt贸w Sprzedaj膮cego w艂膮czaj膮c w to ceny 艣wiadcze艅 dodatkowych, wahania kurs贸w wymiany walut, zmiany wysoko艣ci ce艂 i op艂at oraz innych koszt贸w poniesionych przez Sprzedaj膮cego do momentu z艂o偶enia oferty cenowej. Za istotn膮 zmian臋 uznaje si臋 zmian臋 w wysoko艣ci 3%.

4. Warunki zap艂aty i zastrze偶enie prawa w艂asno艣ci

Przeniesienie prawa w艂asno艣ci i wydanie zakupionego towaru na rzecz Kupuj膮cego nast臋puje nie wcze艣niej ni偶, z chwil膮 wp艂ywu na rachunek Sprzedaj膮cego lub w kasie firmy ca艂ej ustalonej ceny sprzeda偶y. Zap艂ata ceny sprzeda偶y nast臋puje na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego lub w jego kasie. Za dat臋 dokonania zap艂aty uznaje si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek Sprzedaj膮cego. Z chwil膮 wszcz臋cia post臋powania upad艂o艣ciowego lub naprawczego w stosunku do Kupuj膮cego jest on zobowi膮zany oznaczy膰 towar w spos贸b wskazuj膮cy zastrze偶enie prawa jego w艂asno艣ci na rzecz ADREM. W przypadku zaj臋cia towaru stanowi膮cego w艂asno艣膰 ADREM w toku post臋powania egzekucyjnego skierowanego do maj膮tku Kupuj膮cego, zobowi膮zany on jest niezw艂ocznie poinformowa膰 ADREM o tym fakcie. Kupuj膮cy na 偶膮danie ADREM jest zobowi膮zany niezw艂ocznie przekaza膰 wszelkie informacje o tym gdzie s膮 przechowywane towary, kt贸rych w艂asno艣膰 jest zastrze偶ona. ADREM jest uprawniona do odebrania zastrze偶onych na jej rzecz towar贸w.

5. Wykonanie umowy

ADREM zobowi膮zana jest dostarczy膰 towar i wyda膰 go Kupuj膮cemu w terminie jednoznacznie okre艣lonym w umowie, ewentualnie przed okre艣lonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupuj膮cego. ADREM uprawniona jest do odst膮pienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, je偶eli:
– stwierdz膮, 偶e Kupuj膮cy przekaza艂 nieprawdziwe informacje o swojej wyp艂acalno艣ci, lub
– Kupuj膮cy pozostaje w zw艂oce z zap艂at膮 nawet cz臋艣ci ceny, lub
– w stosunku do Kupuj膮cego z艂o偶ony zostanie wniosek o wszcz臋cie post臋powania naprawczego b膮d藕 upad艂o艣ciowego.

6. Wydanie towaru

Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z pe艂n膮 dokumentacj膮 prawn膮 i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonuje sprawdzenia jego wyposa偶enia a tak偶e oznacze艅 numerowych z dowodem rejestracyjnym lub inny dokumentem. Wydanie towaru nast臋puje na podstawie protoko艂u zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy. Dop贸ki istnieje zastrze偶enie w艂asno艣ci Kupuj膮cy nie mo偶e dysponowa膰 przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwala膰 osobom trzecim na korzystanie z niego. Z chwil膮 wydania pojazdu na Kupuj膮cego przechodz膮 korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z nim a tak偶e niebezpiecze艅stwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialno艣膰 zwi膮zana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Sprzedaj膮cego towary wolne s膮 od wad prawnych oraz roszcze艅 os贸b trzecich. Fabrycznie nowe pojazdy obj臋te s膮 gwarancj膮 producenta, natomiast na wszystkie u偶ywane towary Sprzedaj膮cy nie udziela gwarancji.

7. R臋kojmia za wady

Strony umowy sprzeda偶y towar贸w u偶ywanych stosownie do unormowa艅 art. 558 搂1 k.c. wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi.

8. Zmiana warunk贸w um贸w

Wszelkie ustalenia zmieniaj膮ce lub uchylaj膮ce kt贸regokolwiek z opisanych wy偶ej postanowie艅 wymagaj膮 dla swej wa偶no艣ci potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.

9. Niewa偶no艣膰 cz臋艣ciowa

Je偶eli niekt贸re z postanowie艅 niniejszych warunk贸w um贸w oka偶膮 si臋 by膰 niewa偶ne lub zostan膮 uznane za niewa偶ne przez S膮d lub inny w艂a艣ciwy organ, pozosta艂e postanowienia zachowuj膮 sw膮 wa偶no艣膰, chyba, 偶e z okoliczno艣ci wynika, 偶e bez postanowie艅 obj臋tych niewa偶no艣ci膮 umowa nie zosta艂aby zawarta.

10. Si艂a wy偶sza

呕adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z umowy, je偶eli jest ono spowodowane zjawiskami si艂y wy偶szej. Za si艂臋 wy偶sz膮 uwa偶a si臋 wszelkie okoliczno艣ci i zjawiska, kt贸rych rozs膮dnie rzecz oceniaj膮c nie mo偶na by艂o przewidzie膰 ani te偶 im zapobiec, maj膮ce charakter zewn臋trzny w stosunku do stron umowy i nie s膮 spowodowane przez 偶adn膮 z nich, ani te偶 przez 偶adn膮 z os贸b, za kt贸re strony ponosz膮 odpowiedzialno艣膰.

11. Miejsce wykonania, w艂a艣ciwo艣膰 s膮d贸w

Dla wyk艂adni i stosowania niniejszej umowy w艂a艣ciwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikaj膮ce z niniejszej umowy b臋d膮 rozpatrywane przez s膮dy powszechne, w艂a艣ciwe dla siedziby Sprzedaj膮cego.