f

Regulamin sprzedaży

1. Zakres stosowania ogólnych warunków sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży są integralną częścią każdej umowy sprzedaży towarów handlowych: samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, maszyn budowlanych, drogowych rolniczych i innych oraz świadczenia usług zawieranych przez „ADREM Iwona Mruk” zwana w dalszej części ADREM z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 paragraf 1 k.c. na podstawie faktury VAT. Kupujący przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków, zaś poprzez podpisanie umowy potwierdza, że zapoznał się z ich treścią, włączoną do treści umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego Kupujący ma możliwość zapoznania się z warunkami sprzedaży, które są opublikowane na stronie internetowej ADREM www.adremtruck.com.pl. Ogólne warunki sprzedaży ADREM zachowują pierwszeństwo przed ewentualnymi innymi ogólnymi wzorcami umownymi stosowanymi w przedsiębiorstwie Sprzedającego, chyba że strony w treści zawartej umowy dokonają ustaleń odmiennych. W sprawach nieuregulowanych w umowie ani w niniejszych warunkach sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Odmienne warunki Kupującego nie są wiążące dla ADREM’u chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyraziły zgodę na ich obowiązywanie.

2. Zawarcie umowy

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe ADREM stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, o ile są skierowane do oznaczonego podmiotu oraz zostały opatrzone oznaczeniem „oferta”. W przeciwnym razie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe ADREM mogą stanowić zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. Jeżeli Kupujący złożył zamówienie na dostawę, o treści zawartej umowy określa w razie wątpliwości treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego Kupującemu przez ADREM. Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupełnienia jak również odstąpienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że strony uzgodnią zawarcie umowy w innej, szczególnej formie.

3. Ceny

Ceny podane przez ADREM odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego oraz nie zawierają podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeżeli do chwili realizacji umowy nastąpią istotne zmiany kosztów Sprzedającego włączając w to ceny świadczeń dodatkowych, wahania kursów wymiany walut, zmiany wysokości ceł i opłat oraz innych kosztów poniesionych przez Sprzedającego do momentu złożenia oferty cenowej. Za istotną zmianę uznaje się zmianę w wysokości 3%.

4. Warunki zapłaty i zastrzeżenie prawa własności

Przeniesienie prawa własności i wydanie zakupionego towaru na rzecz Kupującego następuje nie wcześniej niż, z chwilą wpływu na rachunek Sprzedającego lub w kasie firmy całej ustalonej ceny sprzedaży. Zapłata ceny sprzedaży następuje na rachunek bankowy Sprzedającego lub w jego kasie. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz ADREM. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność ADREM w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie poinformować ADREM o tym fakcie. Kupujący na żądanie ADREM jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona. ADREM jest uprawniona do odebrania zastrzeżonych na jej rzecz towarów.

5. Wykonanie umowy

ADREM zobowiązana jest dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w terminie jednoznacznie określonym w umowie, ewentualnie przed określonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupującego. ADREM uprawniona jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
– stwierdzą, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności, lub
– Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą nawet części ceny, lub
– w stosunku do Kupującego złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego bądź upadłościowego.

6. Wydanie towaru

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonuje sprawdzenia jego wyposażenia a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub inny dokumentem. Wydanie towaru następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności Kupujący nie może dysponować przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego. Z chwilą wydania pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z nim a także niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialność związana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Sprzedającego towary wolne są od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Fabrycznie nowe pojazdy objęte są gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary Sprzedający nie udziela gwarancji.

7. Rękojmia za wady

Strony umowy sprzedaży towarów używanych stosownie do unormowań art. 558 §1 k.c. wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8. Zmiana warunków umów

Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Nieważność częściowa

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

10. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.

11. Miejsce wykonania, właściwość sądów

Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedającego.